CINOP maakt werk van leren

Als maatschappelijke onderneming draagt de Stichting CINOP bij aan het leren van jongeren en volwassenen voor de arbeidsmarkt en samenleving van morgen.
next
01

Wat drijft ons

Als maatschappelijke onderneming helpt de Stichting CINOP organisaties om jongeren en volwassenen op te leiden voor de arbeidsmarkt en samenleving van morgen.

Wij geloven in gelijke kansen, het talent van iedereen en gaan uit van de gedachte dat een mens nooit is uitgeleerd. Als specialist in leren en ontwikkelen opereert CINOP altijd in het hart van de maatschappij. Daarbij staat de mens centraal. Als leerling, als werknemer en als burger.

Onderwijs legt daarvoor het fundament, werk- en leerervaringen leiden tot verdieping en verbreding; uiteindelijk is een leven lang leren nodig voor duurzame inzetbaarheid en participatie.
Dat is waar we het voor doen; dat is wat ons drijft; daar ligt de verbinding met de omgeving.

Vanuit deze missie ondersteunen wij het beroepsonderwijs, overheden, branches en sectoren, arbeidsmarktpartijen, onderzoeks- en kennisinstituten en maatschappelijke instanties. In Nederland en daarbuiten.
CINOP Sociaal Maatschappelijk Ondernemen

Video Wat drijft ons

Video Wat drijft ons
next
02

Organisatie

De Stichting CINOP is een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Wij werken zowel nationaal als internationaal, zowel voor publieke als private partijen; met hart voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De formele start van CINOP ligt in 1997 bij de fusie van CIBB en SVE. Met de inwerkingtreding van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en de vorming van de roc’s als aanleiding. De bedrijfsgeschiedenis gaat echter verder terug. Onze voorlopers uit de jaren zeventig (PCBB, COBO) streefden naar ‘gelijke kansen voor iedereen’ door het onderwijs toegankelijker te maken en mensen te helpen om deel te nemen aan het arbeidsproces en de Nederlandse samenleving.

Vandaag de dag is CINOP uitgegroeid tot een onafhankelijk, eigentijds en sociaal bedrijf. In 2012 heeft CINOP er voor gekozen zich te ontwikkelen als een maatschappelijke onderneming. Dat betekent dat onze missie voorop staat boven geldelijk gewin. Zo gaan wij bijvoorbeeld niet voor winstmaximalisatie maar streven wij naar voldoende opbrengsten om continuïteit en innovatie te waarborgen.

De gemeenschappelijke paraplu van de maatschappelijke onderneming bestaat binnen CINOP uit verschillende werkeenheden met elk een eigen profiel. CINOP Advies en CINOP Global werken primair in de private markt. Andere werkeenheden zijn specifiek ingericht voor het uitvoeren van overheids- en subsidieprogramma’s.
 

 

Met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), Erasmus+, expertisecentrum handicap + studie en het Nederlands Partnerschap Leven Lang leren (NP LLL) als belangrijkste exponenten.

Een transparante bedrijfsvoering staat buiten kijf. Externe audits laten zien dat wij zorgvuldig opereren in de allocatie en verantwoording van middelen. CINOP hanteert een (interne) gedragscode rondom integer handelen, privacy en de omgang met publieke en private middelen..

CINOP is ISO 9001:2008 gecertificeerd door Certiked.
Pand CINOP 's-Hertogenbosch
next
03

Wat doen we

Onze activiteiten omvatten advisering en implementatie, instrumentontwikkeling, onderzoek en monitoring, kennisontwikkeling en -transfer, project- en programmamanagement, training en professionalisering. Daarin zijn wij partner op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Bovenal is CINOP een kennis gedreven organisatie; het werkveld ziet ons als inhoudelijke experts op diverse thema’s in het middelbaar beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Ook vanuit de Europese agenda en in internationaal perspectief (met name in ontwikkelings- en transitielanden).

Concreet vertaalt onze expertise zich in projecten die we als ‘typisch CINOP’ kunnen bestempelen en een substantieel maatschappelijk effect sorteren. Zoals:
 • Het ontwikkelen van plannen en instrumenten in de bestrijding van laaggeletterdheid (samen met de Stichting Lezen & Schrijven).
 • De ontwikkeling van toetsen (Nederlandse taal, lezen, kennis van de samenleving) voor inburgeraars en migranten.
 
 • Het stimuleren van een leercultuur binnen het MKB en bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werknemers. www.excelleren.nu
 • Het ondersteunen van scholen bij het inbedden van duurzaamheid in hun opleidingen en onderwijs. www.duurzaammbo.nl
 • Het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een (functie)beperking en het geven van voorlichting. www.handicap-studie.nl
 • De ontwikkeling van instrumenten, die in kaart brengen en aantonen wat iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd of waard is. www.kenniscentrumevc.nl
 • Het bevorderen van internationale mobiliteit en Europese leermogelijkheden voor studenten, volwassen leerders en professionals in het mbo. www.cinoppubliekeprogrammas.nl en www.nplll.nl
 • Praktijkgericht onderzoek en verspreiding van kennis over het beroepsonderwijs in de samenleving (over schoolluitval, professionalisering van docenten). www.ecbo.nl
 • Het ‘exporteren’ hiervan naar landen waar dit stelsel (nog) in ontwikkeling is: van meisjesonderwijs in Saudi-Arabië tot betere opleidingen in Afrika. www.cinopglobal.com

Video Wij maken werk van leren #1

Wij maken werk van leren

Video Wij maken werk van leren #2

Wij maken werk van leren
next
04

Onze mensen

Stichting CINOP heeft circa 150 medewerkers in dienst. Deze mensen zijn ons echte kapitaal.

Onder deze professionals tellen wij onderwijskundigen, projectmanagers, onderzoekers, trainers, organisatie ontwikkelaars, ict-experts, bedrijfskundigen, hr-professionals, pedagogen en communicatieadviseurs.

De samenwerking tussen verschillende disciplines en de brede scope van ons werkterrein zegt ook iets over onze manier van werken en bedrijfscultuur: maatschappelijk georiënteerd, samenwerkingsgericht, multidisciplinair en innovatief.

Binnen ons vakgebied verbinden wij mensen, visies en ideeën. Combineren wij onderwijskundige expertise met andere disciplines. Denken wij mee in strategie én implementatie. En maken wij ons sterk voor samenwerking en netwerken. Juist deze verbindende kracht is wat ons onderscheidt.
 

Video Wij maken werk van leren #2

Werken bij CINOP
Onze medewerkers hebben hart voor de ontwikkeling van mensen via formeel, non-formeel en informeel leren. Ze weten elkaar te vinden op de toegevoegde waarde voor de klant.
Medewerkers CINOP
05

Duurzaamheid

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid is een van de kernwaarden van de Stichting CINOP.

Vanuit het bedrijfsconcept ‘maatschappelijke onderneming’ is onze missie om jongeren en volwassenen goed op te leiden voor de samenleving van morgen. Met ons werk dragen wij direct of indirect bij aan de maatschappelijke agenda van een leven lang leren. Onderdeel van onze bedrijfsfilosofie is om klanten uiteindelijk zélf tot oplossingen te laten komen en het uitgangspunt om als partners op te trekken.

Een concrete verschijningsvorm in de MVO-profilering is ons pand in’s-Hertogenbosch; het meest duurzame kantoorgebouw van de stad. Dat blijkt uit de BREEAM-NL-erkenning waarin we het certificaat “very good” behaalden. De lift levert bijvoorbeeld meer energie op dan deze kost, liggen er klimaatneutrale Bamboevloeren en is stoffering gebruikt van gerecyclede PET-flessen.

Daarnaast is CINOP een robuust leerbedrijf dat een actief stagebeleid voert en graag bijdraagt aan de ontwikkeling van jonge mensen (mbo, ho en universiteitsstudenten). Zo begeleidden wij afgelopen vijf jaar meer dan 50 stagiaires en afstudeerders.

Verder organiseren we interne veilingen voor het goede doel (leerproject in Afrika), selecteren we leveranciers op lokale betrokkenheid en MVO en zorgt ons digitale werkconcept voor het terugdringen van autokilometers en papiergebruik. Zo krijgt duurzaamheid steeds meer betekenis.
next
06

CINOP Lentesessie 2018: Flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht

Wat is er nodig zodat onderwijs écht een baanbrekende en vernieuwende rol kan spelen in de uitdagingen waar de samenleving voor staat?

Ruim 220 professionals uit de wereld van het beroepsonderwijs (zoals onderwijsmakers, beleidsmedewerkers, leidinggevenden, bestuurders) waren aanwezig bij de CINOP Lentesessie op 29 maart jl. bij Theater Zuilen te Utrecht.

Met toonaangevende sprekers werd ingegaan op hoe onderwijs écht een baanbrekende en vernieuwende rol kan spelen in de uitdagingen waar de samenleving voor staat, oftewel flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht. Ook de praktijk komt aan bod met aansprekende voorbeelden van flexibel beroepsonderwijs.

Studenten van het Albeda College verzorgden intermezzo’s met dans en zang. Studenten van de Dutch Filmers Academy maken, als praktijkopdracht voor hun opleiding, een verslag van de CINOP Lentesessie met beeld en geluid.

Vervolgactiviteiten flexibilisering

Aan het eind van de Lentesessie zijn drie initiatieven gepresenteerd rond flexibilisering die CINOP samen met betrokkenen uit onderwijs, branches en overheid wil inrichten en uitvoeren. Schrijf u in bij een of meerdere initiatieven waarvoor u benaderd wilt worden om hier verder bij betrokken te worden.

 1. Flexlab - flexibel onderwijs
 2. Onderzoek flexibilisering
 3. Studiereis flexibilisering

 

Flexibel onderwijs: je kunt niet slim zijn tegen je zin!

Keynote spreker Professor Dr. Joseph Kessels (hoogleraar-emeritus HRD aan de Universiteit Twente en Educational Leadership aan de Open Universiteit) nam de deelnemers mee in zijn visie op onderwijs dat lerenden helpt om vakbekwaam te worden, een sterke leeridentiteit te ontwikkelen en hun geloof in eigen kunnen te stimuleren. Autonomie en nieuwsgierigheid zijn daarbij sleutelwoorden. Hij schetste een vergaand perspectief op toekomstig onderwijs in een wereld van Leven Lang Leren.

Presentatie Joseph Kessels

Praktijkcasus: organiseren van flexibiliseren bij de HAN; lessons learned

Fokke Aukema vertelde over zijn voormalige functie als Programmamanager Deeltijdonderwijs bij de HAN. Hier was hij verantwoordelijk voor de integrale aanpak van flexibilisering van het onderwijs voor werkenden. In 2017 Kreeg Fokke een eervolle vermelding in de ScienceGuide als een van de Top-10 'influencers' in het hoger onderwijs. Momenteel is Fokke werkzaam als Sectorhoofd Staf Politieacademie waar hij onder meer verantwoordelijk is voor onderwijs, bedrijfsvoering, examinering en internationalisering.

Presentatie Fokke Aukema

Praktijkcasus: flexibel leren in de bouw een hybride leeromgeving

Door samen met (bouw)opleidingsbedrijven de 'omgekeerde leerweg' in te richten zijn flexibele leerroutes ontwikkeld die het mogelijk maken om in een hybride leeromgeving op te leiden. Een leerconcept dat al jaren succesvol is voor de Deltion bouwopleidingen. Wekelijkse instroom- en doorstroommomenten, van BOL naar BBL, van BBL naar BOL, variabel tempo, theorie aansluitend op praktijk, examineren in de beroepspraktijk, flexibele examenmomenten in praktijk en theorie, ... en binnen de huidige regelgeving! Geert Tjarks (team Bouw, Deltion College) belichtte de praktijk en de fundamenten onder dit bewezen succesvolle concept.

Presentatie Geert Tjarks

Praktijkcasus: via waarderen en valideren naar versneld kwalificeren

Defensie is in de afgelopen tijd intensieve samenwerkings-relaties aangegaan met het mbo-onderwijs voor het vormgeven van opleidingen voor zowel de in-, door- als uitstroom. Op dit vlak worden vele vernieuwende projecten uitgevoerd. In zijn bijdrage gaat Fred Kuijpers (ministerie van Defensie) met name in op het project Waarderen & valideren. Dit project is ontstaan vanuit de wens om via een versnelde route een civiel mbo-diploma te kunnen behalen.

Dit draagt zowel bij aan in-, door- als uitstroom. Interne defensiediploma’s en defensiegerichte werkervaring worden vergeleken met civiele mbo-opleidingen. Na een uitgebreid waarderingsproces en validatie, door extern examenbureau Cito en de examencommissies van de zeven roc’s, kunnen de interne defensiediploma’s en/of defensiegerichte werkervaring vrijstellingen en/of versnellingen opleveren binnen de civiele mbo-opleidingen. Dit stelt militairen en burgers, werkzaam bij Defensie, in staat om in versneld tempo een civiel mbo-diploma te behalen. De komende jaren worden door Defensie soortgelijke trajecten met het hbo opgezet. Kuijpers belichtte deze aanpak die ook binnen andere sectoren (denk aan Zorg en Onderwijs) kan bijdragen aan versnelde inzetbaarheid.

Presentatie Fred Kuijpers

 
 
 
 
 
 
 
 
Epale
next
07

Werken bij CINOP

Wil jij werken bij CINOP, dé toonaangevende partner in leren? Wil jij deel uitmaken van ons team van 150 gedreven professionals dat gaat voor een optimale deelname aan de samenleving, vandaag en morgen?

Wat doen wij?

Wij realiseren gefundeerde, toepasbare en integrale oplossingen voor complexe onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken. Dit doen wij voor onze klanten in het beroepsonderwijs, overheid, branches en sectoren, arbeidsmarktpartijen, onderzoeks- en kennisinstituten en maatschappelijke instanties, zowel in Nederland als daarbuiten. Met onze expertise realiseren wij impact en zijn wij krachtig in verbinding, zowel in- als extern.

Wij zijn op zoek naar verschillende nieuwe medewerkers die weten van aanpakken. Is een van de onderstaande vacatures je op het lijf geschreven? Dan komen wij graag met jou in contact.

Video Werken bij CINOP

Wij maken werk van leren

Onze vacatures

(Senior) Consultant Publieke Programma’s

Wij zijn op zoek naar een (Senior) Consultant Publieke Programma’s die geïnspireerd is door het thema leren.
Bekijk de vacature

Managing Consultant

Wij zijn op zoek naar een Managing Consultant die geïnspireerd is door het thema leren.
Bekijk de vacature

(Senior) Consultant

Wij zijn op zoek naar een (Senior) Consultant die geïnspireerd is door het thema leren.
Bekijk de vacature

Data Analist

Wij zijn op zoek naar een Data Analist die geinspireerd wordt door de betekenis van (big) data voor het onderwijs en de arbeidsmarkt.
Bekijk de vacature

Stagiairs voor onderzoeksprojecten rond 21ste-eeuwse vaardigheden, brede vorming, taal en rekenen)

CINOP is op zoek naar een Manager Marketing & Communicatie die weet van aanpakken.
Bekijk de vacature

 

Senior Onderzoeker v/m

Ecbo zoekt versterking met een stevige senior onderzoeker met een focus op het thema onderwijsstelsel en leerlingenstromen.
Bekijk de vacature

Manager Financiële Administratie en ICT v/m

CINOP is op zoek naar een Manager Financiële Administratie en ICT die weet van aanpakken.
Bekijk de vacature

Manager Marketing & Communicatie v/m

CINOP is op zoek naar een Manager Marketing & Communicatie die weet van aanpakken.
Bekijk de vacature

Video Wij maken werk van leren #1

Wij maken werk van leren

Video Wij maken werk van leren #2

Wij maken werk van leren
next
08

Contact

Bezoekadres


Stationsplein 14
5211 AP ’s-Hertogenbosch

Postadres


Postbus 1585
5200 BP ’s-Hertogenbosch

+31 (0)73-6800800
info@cinop.nl
 

Route


Hier komt eventueel een melding bij onvolledig of onjuist invullen
Maak ook werk van leren
BEL +31 (0)73-6800800
Top